Algemene Voorwaarden Sesar Jeugdtoneelschool

1 Definities
1.1 Sesar: Stichting Sesar jeugdtheatergroep
Leidsche Rijn (KvK 55929893)
1.1 Opdrachtgever: de ouders of verzorgers van de
deelnemer aan Sesar jeugdtoneelschool
1.2 Deelnemer: het kind dat met toestemming van
de ouders of verzorgers deelneemt aan een Sesar
jeugdtoneelschool. De ouders of verzorgers zijn
altijd eindverantwoordelijk.

2 Overeenkomst
2.1 Inschrijving: Wanneer je je inschrijft voor een
activiteit bij Sesar ga je een overeenkomst aan met
Sesar. Je kunt je inschrijven via de website of email.
De overeenkomst gaat in op het moment dat de
bevestiging van de inschrijving aan jou per email is
verstuurd.
2.2 Toepassing algemene voorwaarden: Bij alle
vormen van inschrijving verplicht je je aan deze
algemene voorwaarden. Bij het aangaan van de
overeenkomst ga je tevens de verplichting aan tot
betaling van het volledige cursusgeld.
2.3 Communicatie: Alle communicatie van Sesar
naar (ouders/verzorgers van) deelnemers aan onze
activiteiten wordt gedaan per e-mail. We gebruiken
hiervoor het door jou opgegeven e-mailadres.

3 Tarieven en betalingswijze
3.1 Tarieven: De prijs van een activiteit is vermeld
bij de activiteit op www.sesartoneel.nl.
3.2 Betalingswijze: We factureren het totaalbedrag.
Betaling is mogelijk door middel van: overschrijving
van het cursusgeld op ons rekeningnummer.
3.3 Betalingsachterstand: Bij een niet tijdige betaling
stuurt Sesar na de vervaldatum een herinnering. Als
er na een maand nog steeds niet is betaald, wordt
een tweede herinnering verstuurd. Wanneer ook
binnen de aangegeven termijn geen gehoor wordt
gegeven aan de tweede betalingsherinnering, volgt
een ingebrekestelling en overdracht aan de
deurwaarder. Alle door Sesar gemaakte kosten van
dit proces inclusief de wettelijke rente zullen aan de
cursist in rekening worden gebracht. Bij een
betalingsachterstand nemen we een nieuwe
inschrijving niet in behandeling en kan je de toegang
tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit je
ontslaat van je betalingsverplichting.

4 Opzeggen
4.1 Opzeggen: Je kunt een inschrijving kosteloos
annuleren tot vier weken voor aanvang van de
activiteit. Bij latere opzegging ben je het gehele
cursusbedrag verschuldigd. Deze voorwaarde geldt
ook als je je binnen vier weken voor aanvang van de
activiteit inschrijft. Nieuwe leerlingen bij Sesar
hebben aan het begin van een lesreeks recht op 2
proeflessen. Als een leerling daarna wordt
ingeschreven is het gehele cursusgeld verschuldigd.

5 Wijzigingen in de lessen
Sesar heeft te allen tijde het recht: 1. een activiteit te
annuleren bij onvoldoende belangstelling. 2. een
activiteit door andere docent(en) te laten geven dan
vermeld.
Wanneer er veranderingen zijn of als een activiteit
niet door gaat krijg je hiervan bericht.

6 Uitval van lessen
6.1 Uitval door afwezigheid van de docent: Bij alle
activiteiten van Sesar staat het aantal lesweken op
de website vermeld. Bij afwezigheid van een docent
wordt de les zo mogelijk vervangen. In overleg met
docent en cursisten kan ook besloten worden een
uitgevallen les op een later tijdstip in te halen.
Krijg je, door afwezigheid van de docent, minder
lessen dan vermeld op de site, dan ontvang je voor
elke uitgevallen les restitutie van het lesgeld voor de
te weinig aangeboden lessen.
6.2 Afzeggen van een les door de deelnemer: Als je
ziek bent of door een andere oorzaak niet kunt
deelnemen aan de les, verzoeken we je je voor
aanvang van de les af te melden op 06-19442970.

Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op
restitutie of het volgen van een extra les.

7 Overige bepalingen
7.1 Tijdens de lessen en andere activiteiten van
Sesar jeugdtoneelschool kunnen er foto’s en/of
video’s gemaakt worden voor promotionele en
informatieve doeleinden.
De foto- en videobeelden kunnen gebruikt worden
op onze website, sociale media platforms, ons
drukwerk of andere uitingen. Op deze manier laten
wij u en de buitenwereld zien wat wij doen. U kunt
een verzoek tot verwijdering/stoppen van gebruik
van een foto of video sturen naar
sesartoneel@gmail.com .
7.2 Daarnaast worden er foto- en filmopnames
gemaakt van alle uitvoeringen van Sesar
jeugdtoneelschool voor ouders, familie en vrienden
en ook voor onze website en andere media. Deze
zijn noodzakelijk en onherroepelijk. Deelnemen aan
onze jeugdtoneelschool betekent dan ook dat de
deelnemer en ouder hiervoor toestemming verleent
aan ons om deze opnames te maken en te
verspreiden.
7.3 De theatrale activiteiten en producties zijn
beschermd door het auteursrecht.
7.4 Het vermenigvuldigen of openbaar maken van
beeld- & audiomateriaal, scripts of teksten zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sesar is
niet toegestaan.
7.5 Stagiaires/vakstudenten: Het is mogelijk dat de
lessen worden bijgewoond of gegeven door een
stagiair(e) of een vakstudent. Dit gebeurt altijd onder
begeleiding van de docent.
7.6 Aansprakelijkheid:
Sesar is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of
het verdwijnen van eigendommen en goederen van
cursisten en voor ongelukken in of rondom
leslocaties, tenzij Sesar nalatig is. Op alle
rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Sesar is
het Nederlands recht van toepassing.
7.4 Vertrouwelijkheid:
Sesar behandelt gegevens van cursisten als
vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit
aan derden verstrekken of ter inzage te geven.

Share Button